Items tagged with DEUTCHLAND

محدودیت هایی جدید برای ورود افراد، در سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه اتحادیه اروپا

catIcon articles محدودیت هایی جدید برای ورود افراد، در سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه اتحادیه اروپا

روسای دولتهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای غیر عضو با توصیه پیشنهادی کمیسیون سلامت موافقت کرده و به منظور کند کردن و مهار شیوع ویروس COVID-19 ، محدودیت هایی رو برای ورود افراد، در سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه اتحادیه اروپا، در ابتدا به مدت 30 روز اعمال کردند.

آموزش رایگان زبان آلمانی

catIcon articles آموزش رایگان زبان آلمانی