اخبار

اعمال قوانین جدید کار در آلمان از تاریخ اول مارس 2020

catIcon articles اعمال قوانین جدید کار در آلمان از تاریخ اول مارس 2020

آلمان بازار کار خود را برای نیروی‌های کار ماهر کشورهای غیر اتحادیه اروپا باز می کند

در تاریخ اول مارس 2020 مقررات جدید برای مهاجرت و ورود نیروی کار ماهر به اجرا در خواهد آمد. این قانون جدید فرصت‌های بیشتری را برای نیروهای کار ماهر از کشورهای غیر اتحادیه اروپا فراهم آورده است تا به منظوراشتغال به کار به آلمان بیایند.

محدودیت هایی جدید برای ورود افراد، در سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه اتحادیه اروپا

catIcon articles محدودیت هایی جدید برای ورود افراد، در سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه اتحادیه اروپا

روسای دولتهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای غیر عضو با توصیه پیشنهادی کمیسیون سلامت موافقت کرده و به منظور کند کردن و مهار شیوع ویروس COVID-19 ، محدودیت هایی رو برای ورود افراد، در سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه اتحادیه اروپا، در ابتدا به مدت 30 روز اعمال کردند.

عنوان خبر 5

catIcon articles عنوان خبر 5

محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است.

عنوان خبر 6

catIcon articles عنوان خبر 6

محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. محل قرارگیری توضیحات مختصر، در این قسمت می باشد .این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است.